Privatlivspolitik

Hyll og Pedersen, herefter forkortet HP, passer på dig og din virksomheds data.

Hvis der er tale om journaldata, som gemmes af Psykolog Nikolaj Hyll, gælder hans tavshedspligt og og journalpligt. I henhold til gældende lovgivning bortskaffes i så fald journal på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis efter 5 år. Øvrige data, som er opsamles i forbindelse med arbejdet for virksomheder og organisationer, gemmes så længe det er relevant for igangværende og kommende opgaver for selvsamme virksomheder og organisationer.

Med EUs persondatalov, General Data Protection Regulation (GDPR) er det et krav, at alle virksomheder, der indsamler og håndterer persondata, skal have en privatlivspolitik. HP tager din databeskyttelse alvorligt og lever op til EUs persondatalov.

HP benytter sikre og krypterede systemer til både mail og dataopbevaring. Evt. journalføring af Psykolog Nikolaj Hyll er analog og derfor er der ikke journalnotater lagret nogle steder elektronisk eller på nettet. Hos Psykolog Nikolaj Hyll kan kunden/klienten efter aftale selv optage samtaler på sin egen telefon eller tage billeder med sin egen telefon af tavlen og/eller andet skriftligt resultat af samarbejdet. Hvis kunden/klienten gør dette, godkender kunden/klienten, at denne selv er ansvarlig for sikkerheden for disse data.

HP har databehandleraftaler med sine samarbejdspartnere. Hvis samarbejdspartnere skulle ønske udlevering af oplysninger, så indhenter vi først samtykke fra dig.

Risikoen for datalæk vurderes efter analyse som lav.

Du godkender disse betingelser, når du kontakter og samarbejder med HP og du/virksomheden vil, ved godkendelse af kontrakt/samarbejdsaftale, også blive blive bedt om med underskrift at godkende disse betingelser.


Privatlivspolitik

Dataansvar

HP behandler persondata og har derfor udarbejdet denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der beskriver hvordan HP behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer HP løbende hvor høj risikoen er for, at HP´s databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. HP har taget en række præventive tiltag ift. datasikkerheden, hvilket gør, at risikoen for datalæk vurderes som lav.

HP sikrer fair og transparent databehandling

Når HP beder dig om at stille dine persondata til rådighed for HP, oplyser HP dig om, hvilke data HP behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at indhente oplysninger fra en myndighed eller samarbejdspartner, i så fald indhenter vi samtykke fra dig inden. Såfremt samarbejdspartnere (f.eks. forsikringsselskab) eller myndigheder ønsker udlevering af oplysninger, vil du blive bedt om samtykke.

Behandling af persondata

HP opbevarer denne type data om dig:

  • Almindelige persondata
  • CPR-nummer (hvis nødvendigt)
  • Følsomme data (Psykolog Nikolaj Hyll, Psykologisk Sundhedstjek og ved evt. terapeutisk- behandlingsmæssig indsats; f.eks. testresultater og notater om din livshistorie, dine oplysninger samt vanskeligheder og udfordringer, som er nødvendigt for samarbejdet/det terapeutiske arbejde)

HP indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

HP indsamler og opbevarer dine data i det omfang det er nødvendigt for dit forløb:

  • I forbindelse med journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger.
  • Administration af din relation til os f.eks. fakturering.
  • Opfyldelse af lovkrav, herunder journalpligt.

HP indsamler og behandler kun relevante og nødvendige persondata

HP behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. HP indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores arbejde. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for HP´s forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, HP behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

HP kontrollerer og opdaterer dine persondata

HP kontrollerer, at de persondata, som HP behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. HP sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da HP´s service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder HP dig oplyse om relevante ændringer i dine data. F.eks. hvis dine kontaktdata ændres.

HP sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

HP sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Hvis det har drejet sig om et terapeutisk forløb, slettes journalen efter de lovpligtige 5 år.

HP indhenter dit samtykke inden vi behandler dine persondata

HP indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. HP oplyser dig om et sådant grundlag. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Hvis HP ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser HP dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis HP har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser HP dig om dette.

HP videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

HP videregiver ikke persondata til andre aktører. HP er dog nødsaget til at bryde tavshedspligten, hvis det vurderes, at du er til fare for dig selv eller andre. HP er også underlagt skærpet underretningspligt, hvor vi har pligt til at underrette relevante myndigheder hvis vi modtager information om børn og unges mistrivsel. I disse tilfælde, hvor HP lovgivningsmæssigt er nødsaget til at bryde tavshedspligten, vil HP informere dig.

Sikkerhed

HP beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

HP har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I henhold til EUs persondatalov har HP indhentet databehandleraftaler hos relevante samarbejdspartnere. HP beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil HP underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies

HP´s hjemmeside placerer ikke cookies på din computer eller mobiltelefon. På HP´s hjemmeside gør følgende sig gældende:

PROTECT:

Protect gælder kun administrations-interface.

Data brugt: For at tjekke log-in aktivitet og potentielt blokere illegitime forsøg pålog-in som administrator af vores hjemmeside, benyttes følgende information: den forsøgende brugers IP adresse, email adresse eller brugernavn som blev forsøgt til log-in, og alle IP-relaterede HTTP headers knyttet til den forsøgende bruger.

DATA SYNKRONISERET:

Fejlslagne login forsøg, som indeholder brugerens IP adresse, forsøgt benyttede brugernavn eller email adresse, samt bruger agent information.

WORDPRESS.COM STATISTIK:

Data brugt: IP adresse, WordPress.com bruger ID (hvis logget ind), WordPress.com brugernavn (hvis logget ind), bruger agent, besøgt URL, videresendende URL, tidspunkt for dette, browser sprog, landekode. Vigtigt: Site ejeren har ikke adgang til denne information. For eksempel, en site ejer kan se, at en side har 285 besøg, men kan ikke se hvilke specifikke brugere/konti besøgte den side. Statistik logs — indeholder besøgenes IP adresse samt WordPress.com brugernavne (hvis tilgængelige) — er gemt af Automattic i 28 dage og bliver udelukkende brugt til at gøre statistik mulig.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata.

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data HP behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe HP opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til HP. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for HP, og dem, HP har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis HP behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden terapeut.

Kontaktoplysninger vedrørende privatlivspolitik

Samtaler/samarbejde med Psykolog Nikolaj Hyll: Kontaktperson (dataansvarlig):

Nikolaj Hyll

CVR: 33 86 51 47

Telefonnr.: 29829174

Mail: nikolaj@hyll-pedersen.com

Samtaler/samarbejde med Louise Møller Pedersen: Kontaktperson (dataansvarlig):

Louise Møller Pedersen

CVR: 33939973

Telefonnr.: 5194 9410

Mail: louise@hyll-pedersen.com